K ústnímu zkoušení na českých právnických fakultách

Akademická půda
Ještě před tragickou událostí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy jsem kandidátům na funkci rektora Masarykovy univerzity položil otázku, která se týkala ústních zkoušek na Masarykově univerzitě. Ani jeden z kandidátů nebyl nakloněný zavedení nějakých celouniverzitních standardů. Spíše by si to podle nich měly řešit fakulty samy. Po událostech na Univerzitě Karlově se však o tématu ústních zkoušek začalo diskutovat mezi právnickou veřejností. Populární byl článek doc. Richtera v Respektu a doufám, že se velké pozornosti dostane i editorialu doc. Kotáska v Časopisu pro právní vědu a praxi. Problém zastánců ústního zkoušení je obecně ten, že ve svých úvahách operují s ideálními aktéry. Na jedné straně objektivně hodnotící moudrý učitel a na druhé straně student, který ze sebe dostane to, co se naučil. Přitom každý člověk je jiný a zrovna při…
Read More

Povinné předměty na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Akademická půda
Uvědomuji si, že s reformní pedagogikou na konzervativní Právnické fakultě moc nepochodím. Jenže stav, kdy každá katedra usiluje o co nejvíce povinných předmětů, aby měla jisté peníze, mi přijde neudržitelný. Je tolik oblastí práva a tolik nových jich vzniká a nelze do studia obsáhnout vše. Stejně tak mi přijde nesmyslné, když si udržujeme archaický pětiletý program, který neumožňuje mobilitu studentů. Když někdo chce pouze základy práva a na magisterské studium jít někam jinam, stejně musí studovat pět let a projít si peklem, který představují některé z předmětů. Po třech letech studia totiž nemá nic, zatímco jeho kamarádi z jiných fakult už jsou bakaláři. Jako bizarní mi přijde taky to, že se místo univerzálně použitelných znalostí učí především platné právo a ani se neuznávají předměty absolvované v zahraničí. Takže zahraniční i…
Read More

Pár slov k volbě děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Akademická půda
Před čtyřmi lety si Právnická fakulta Masarykovy univerzity prošla děkanskou volbou, která dopadla tak, jak by nikdo nečekal. Kandidátka, která čelila, jak psal doc. Filip Křepelka ve svém otevřeném dopisu, hluboké nedůvěře většiny svých kolegů, byla navržena na funkci děkanky. O pár měsíců později ji rektor do funkce jmenoval. Nechci spekulovat o tom, z jakých důvodů neměla děkanka podporu. Faktem, který tehdejší studentští zástupci v senátu fakulty přehlíželi, bylo, že ji neměla. Výsledkem tedy byly spory jak mezi děkankou a senátem, tak spory uvnitř vedení fakulty. Někteří proděkani otevřeně říkali, že jsou proděkany jen proto, aby mohli mírnit kroky paní děkanky. Toto nelze nebrat v potaz. Není totiž důležitá pouze funkce děkana, nýbrž také proděkanů, garantů studijních programů, vedoucích kateder, akademických senátorů a dalších osob, které se podílejí na fungování…
Read More

Odborná praxe na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Akademická půda
Snažil jsem se v červnu na senátu řešit nastavení odborných praxí. Z diskuse jsem nebyl moc šťastný, jelikož jsem měl pocit, že moje výhrady vůbec nebyly vyslyšeny. Jsem rád, že dva ze tří kandidátů na děkana zmínili problematiku odborných praxí ve svých volebních programech. Filip Křepelka uvádí, že si dokáže představit utlumení povinných odborných praxí. Martin Škop zase chce otevřít diskuse o tom, jak povinné praxe nastavit, aby byly pro studenty přínosem, nikoliv pouze nutným zlem. Tak snad budou výhrady vyslyšeny novým děkanem. Zde jsou shrnuty problémy, které mám s odbornými praxemi:  https://drive.google.com/file/d/1mOMxsVDVksCCWSGjtBdUj1n04gCiNLfi/view?usp=sharing Zde je zápis ze zasedání: Předseda senátu uvedl bod II. programu rekapitulací situace týkající se podnětu Oldřicha Floriana, jemuž se na něj dostalo odpovědi pana proděkana Svatoně podle Statutu PrF MU a Jednacího řádu AS PrF MU,…
Read More

Nalejvárna na Právnické fakultě Masarykovy univerzity

Akademická půda
Je zde zápis z minulého zasedání! Měl jsem na programu svůj vlastní bod, kterým jsem chtěl rozpoutat diskusi ohledně koncepce studia na Právnické fakultě. Štve mě totiž dvojí ukončení předmětu (zvlášť hodnocený seminář, zvlášť zkouška), které má poté za následek, že přes semestr se nic moc neděje, a zkouškové je pak stresující nalejvárna, ve které se nebere v potaz jakákoliv snaha v průběhu semestru. Kromě toho jsem si rýpnul i do závěrečné písemné zkoušky z Občanského práva hmotného, která na jednom z termínů zaznamenala desetiprocentní úspěšnost. A jelikož si sám pamatuji na tuto zkoušku, tak si dokážu živě představit pocity studentů. Kritizoval jsem, že o úspěchu studenta v takových bezduchých zaškrtávačkách rozhoduje spíše náhoda – obzvlášť, když na nějaký termín sestaví nějaké spešl otázky, kterými projde 10 procent lidí.  Také…
Read More